DAGENS ORD: ”I ham har vi forløsning ved hans blod, tilgivelse for vore synder ved Guds rige nåde.” Efeserne 1:7

[ Forrige ] [ Tidligere artikler ] [ Næste ]

En uophørlig livskraft

20 maj. 2020

Kristi luftfartsdag er blevet den folkelige betegnelse for fejringen af Kristi himmelfartsdag. Den lidt humoristiske omskrivning afslører også, at kristenheden selv ofte har været fraværende i sin forkyndelse af den ellers ret så betydningsfulde hændelse.

For hvad var det egentligt der skete, og hvilken betydning har himmelfarten?

Himmelfarten er mere end den fysiske overskridelse af naturlovene. I sig selv er fortællingen jo voldsom, i og med, at den udfordrer os på vores forestillingsevne. For kan det virkeligt passe at Jesus fysisk løftes op igennem atmosfæren for at forsvinde i en sky? Ja, det kan det, og på samme måde som alt det andet overnaturlige i Jesu liv, er himmelfarten konkret og betydningsfuld. Det vigtige er måske ikke så meget det fysiske aspekt i sig selv, men i langt højere grad sammenhængen mellem det fysiske og det åndelige, der i himmelfarten smelter sammen og bygger bro mellem vores virkelighed og Gudsvirkeligheden.

Det vigtige ved himmelfarten er, at Jesus nu sidder ved Guds højrehånd og tjener hele skaberværket med sin præstegerning, sin forbøn og sit evige nærvær. Eller som det omskrevet udtrykkes i hebræerbrevet: I medfør af en uophørlig livskraft, når frelserværket til sin fuldendelse.

Jesus fik med himmelfarten et uforgængeligt præstedømme, og genindtrådte i evigheden. Derfor kan han også helt og fuldt frelse os, som kommer til Gud ved ham, fordi han lever udødeligt og nu går i forbøn for os. En sådan ypperstepræst trængte vi til, én, der er hellig, uskyldig, ren, skilt ud fra syndere og ophøjet over himlene. Et menneske der kan føle med de uvidende og vildfarende, fordi han også selv har været et jordisk menneske. Jesus han er vores ypperstepræst, som er steget op igennem himlene og har fået frelsergerningen med dens korsdød og opstandelse påskemorgen, anerkendt og godskrevet af Gud Fader.

Han, der selv er blevet fristet i alle ting ligesom vi, dog uden synd, kan have medfølelse med os, som ingen anden. Fordi Jesus døde og opstod og fór til himmels, blev vi forsonet med Gud og kan nu frimodigt træde frem for nådens trone, og finde barmhjertighed og nåde til hjælp i rette tid. Når vi beder Gud om noget har vi Jesus siddende ved Guds trone, og han taler vores sag. Jesus er "vores mand" i himlen, så at sige.

Det er dét vi fejrer – intet mindre.

Eller sagt anderledes: Hvis Jesus skal være til stede ved alle mennesker, er han nødt til ikke at være geografisk bundet til et bestemt sted her på jorden. Derfor, blev han taget op til Faderen, hvorfra han ved hjælp af Guds ånd bliver allestedsnærværende. Dét er så det næste vi fejrer – pinsen – hvor vi mindes at Helligånden blev udgydt på jorden, for at vi kan tage imod og udleve en efterfølgelse af Kristus midt i vores hverdag, lige netop nu, i dagens Danmark, år 2020.

Kristi himmelfart og den efterfølgende fejring af pinsen fortæller derfor om, hvordan livet skal leves. Om hvordan du og jeg, som disciplene, skal følge efter Jesus. Det taler om, hvordan du og jeg bliver kaldet ud, som vidne og missionær i den verden Jesus gav sit liv for. Det, Gud har givet hver enkelt af os, peger altid ud over os selv og bliver først virkelig levende i det øjeblik, vi giver det videre.

Kristi himmelfart handler derfor også rigtig meget om dig og mig. Om hvilken magt vi tillægger værdi i livet? Kærlighedens magt som den kommer til udtryk i Guds rige og som Jesus er forløser af, eller vores egen menneskelige magt med dens selvfokusering?

»Lyset er kommet til verden, og menneskene elskede mørket frem for lyset, fordi deres gerninger var onde. For enhver, som øver ondt, hader lyset og kommer ikke til lyset, for at hans gerninger ikke skal afsløres. Men den, der gør sandheden, kommer til lyset, for at det skal blive åbenbart, at hans gerninger er gjort i Gud.«

Fordi Jesus sidder ved Guds trone, kan vi tåle og modtage sandheden, og lyset kan gøre sin gerning i os.

Glædelig Kristi himmelfarts dag


 
Henrik Frimand-Meier

Tanker i tiden

Henrik Frimand-Meier,
Netkirken

Mail: henrik.frimand.meier@gmail.com

 

Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk