DAGENS ORD: ”Herren er nær ved dem, hvis hjerte er knust, han frelser dem, hvis ånd er sønderbrudt.” Salme 34:19

Pinse

2005 apr 11

Glædelig og velsignet Pinse -

og dermed hjerteligt til lykke med fødselsdagen - altså kirkens - hele kirkens fødselsdag.

Hvorfor blev det Pinse? - hvorfor kom Helligånden? Ja - allerførst må jeg lige nævne, at Helligånden - Guds Ånd - har været her fra før verdens skabelse - “Guds Ånd svævede over vandene” - kan vi læse i 1. Mosebog kapitel 1 vers 2. Guds Ånd virkede op gennem hele Gamle Testamente, - og i Jesus.

Da disciplene skær-torsdag aften - sad og gik sammen med Jesus, - fortalte Jesus dem, at Han ville komme tilbage til dem senere - og at Han ville sende Talsmanden - Helligånden - ned til dem. Disciplene var blot mere interesserede i at beholde Jesus hos sig. Nu havde de fulgtes med Ham i næsten 3 år - de havde oplevet en masse med sammen med Ham - de havde hørt, hvordan Jesus havde opfordret folk til at omvende sig - - de havde set, hvordan Han havde helbredt en masse mennesker - og gjort mange forskellige undere - - og de havde også oplevet, hvordan mange efterhånden havde afvist Jesus, fordi de syntes, at Han fortalte om Gud på en mere kærlig og barmhjertig måde, end de selv.

Jesus havde ikke lavet om på de gamle bud - men Jesus vidste, at folk ikke kunne leve op til budene, og på den måde selv nå op til Gud - - og det kan vi stadig ikke.

Jesus var jo nemlig kommet for at være Frelser - for at give sig selv i døden på korset for os mennesker - for at slå bro mellem Gud og os. Det kom disciplene til at opleve alt sammen. Det hørte vi om, da vi holdt Påske. Vi har også hørt, hvordan Jesus - efter sin død og begravelse - blev levende igen Påskemorgen - og hvordan Han i de næste 40 dage frem til Kristi Himmelfartsdag viste sig for disciplene flere gange, - og lærte dem - og mindede dem om alt det, Han gjorde og sagde, da Han gik sammen med dem!

Kristi Himmelfartsdag sagde Jesus til dem, at nu skulle de ud for at fortælle alle folkeslag om Ham - og - at Han selv ville komme og være sammen med dem på en ny måde. Der var også 2 engle, der sagde til disciplene, at Jesus ville komme igen på samme måde, som de havde set Ham fare til Himlen! Det skulle de huske alt sammen - og det skal vi også.

Vi skal også blive ved med at huske alt det, som Jesus har sagt og gjort - og vi skal være med til at fortælle til andre, at Jesus - og dermed Gud lever - - og at Han også i dag vil være sammen med os. Vi kan ikke se Ham - men Han kan se os, - og Han ved, hvad vi trænger til.

Jesus - og dermed Gud selv - vil stadig i Helligånden være sammen med os - - som disciplene dengang, skal heller ikke vi være alene!

Helligånden er altså ikke en ny “ting” - et nyt mærkeligt begreb.

Helligånden er Jesu - og dermed Guds - gave til kirken - til menigheden - og dermed til hele verden - for meningen med kirken er jo ikke, at vi skal være os selv nok. Det er for i øvrigt ikke meningen med noget menneske!

Helligånden peger hen på Gud - på Jesus Kristus og alt det, Han har gjort for os. Helligånden hjælper os til tro - - og så hjælper Helligånden os videre i livet med Gud, - med hinanden - i menigheden - og ude i hverdagen.

Nogen spørger: Hvad skal vi med Helligånden? Vi har jo Gud - vi har jo Jesus, - jamen, hvad skal vi så med Helligånden?

Spørgsmålet er forkert stillet. Det rigtige spørgsmål lyder: Hvad vil Helligånden med os? Se, det er noget helt andet, - og det har Jesus Kristus de bedste svar på:

Men Talsmanden, Helligånden, som Faderen vil sende i mit navn, han skal lære jer alt og minde jer om alt, hvad jeg har sagt til jer. (Johannes evangeliet kapitel 14 vers 26)

Læg mærke igen til den tætte forbindelse mellem Helligånden, Faderen og “mit navn” (Jesu navn)!

Og videre kan vi læse Jesus ord: Og når han (Talsmanden, Helligånden) kommer, skal han overbevise verden om synd og om retfærdighed og om dom. Om synd: at de ikke tror på mig; om retfærdighed: at jeg går til Faderen, og I ser mig ikke længere; om dom: at denne verdens fyrste er dømt.(Johannes-evangeliet kapitel 16 vers 8)

Gud ønsker gennem Helligånden at fortælle os mennesker, at Jesus er død på korset for at frelse os. Det er Helligånden, der får os til at tro på Jesus som vores frelser. Det er det aller-vigtigste, Helligånden vil med os.

Men Helligånden vil mere med os. Det fortalte Jesus sine venner, da Han var opstået fra de døde:

Johannes døbte med vand, men I skal døbes med Helligånden om ikke mange dage. (Apostlenes Gerninger kapitel 1, vers 5)

Som Jesu venner dengang, - sådan også nu. Da vi blev døbt, var det med vand og med Helligånden. Derfor er Helligånden en af vore dåbsgaver. Men vi må modtage Helligånden, - og det må vi bede Gud om at hjælpe os med.

Helligånden vil også lære os at ligne Jesus. Det gør Han ved at sætte frugt i os, når vi bruger tid sammen med Jesus i bøn, - ved at læse i Bibelen, - ved at gå til alters - og ved at være sammen med andre kristne.

Paulus skriver:
Men Åndens frugt er kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse. (Galaterbrevet kapitel 5 vers 22 og 23).

Helligånden vil også hjælpe os med at tjene Gud og vore medmennesker.

Det sagde Jesus også til sine venner:
Men I skal få kraft, når Helligånden kommer over jer, og I skal være mine vidner både i Jerusalem og i hele Judæa og Samaria og lige til jordens ende." (Apostlenes Gerninger kapitel 1 vers 8)

Helligåndens kraft vil hjælpe Jesu venner med at vidne om Ham i hele verden. Han gi`r os gerne alt det, vi har brug for, når vi be`r Ham om hjælp til at tjene Gud og mennesker.

Det oplevede Jesu venner den første kristne Pinse og der efter. Ligesom Jesus havde gjort en masse undere, - sådan oplevede Jesu venner det også. Det kan vi læse om i Apostlenes Gerninger.

De fik nådegaver til at tjene Gud og mennesker med. Alt sammen ved Helligåndens hjælp. Det skriver Paulus om:

Der er forskel på nådegaver, men Ånden (Helligånden) er den samme. Der er forskel på tjenester, men Herren er den samme. Der er forskel på kraftige gerninger, men Gud er den samme, som virker alt i alle. Det, som Ånden åbenbarer, får hver enkelt til fælles gavn. Én får gennem Ånden den gave at meddele visdom, en anden kan ved den samme ånd meddele kundskab. Én får tro ved den samme ånd, en anden nådegaver til at helbrede ved den ene og samme ånd, og igen en anden får kraft til at gøre mægtige gerninger. Én får den gave at tale profetisk, en anden evnen til at bedømme ånder; én får forskellige slags tungetale, en anden evnen til at tolke tungetale. Alt dette virker den ene og samme ånd, der deler ud til hver enkelt, som den selv vil.(1. Korintherbrev kapitel 12 vers 4-11)

Sådan virker Gud stadig gennem Helligåndens nådegaver. Hvordan jeg ved det? Jeg har selv fået lov til at opleve flere af dem, - og det ønsker Gud, at endnu flere må komme til. Helligånden får vi nemlig ikke som en medalje for tro tjeneste. Helligånden får vi som en uundværlig hjælp til tro tjeneste. Kun i Helligåndens kraft kan vi tjene Gud og mennesker efter Hans vilje. Derfor må vi blive ved med at bede Gud om,
 at Helligånden bliver ved med at give dig tro på Jesus som din frelser.
 at Helligånden må hjælpe dig til at ligne Jesus mere og mere.
 at Helligånden må give dig de nåde-gaver, som Han ser, du har brug for, for at kunne tjene Gud og mennesker.

Og - så må vi aldrig glemme, at den “krumtap”, det hele drejer sig om, er vor Guds og Fars kærlighed, som den bliver udtrykt i gennem Vor Herres Jesu Kristi lidelse, død og opstandelse - -
og det vil Helligånden gøre levende for os -

Sognepræst Ivan L. Jakobsen


Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk