DAGENS ORD: ”Derfor vil jeg gøre jer bekendt med, at ingen, som taler ved Guds ånd, kan sige: Forbandet er Jesus! og ingen kan sige: Jesus er Herre! undtagen ved Helligånden.” 1 Korinter 12:3

[ Forrige ] [ Til spørgsmålene ] [ Næste ]

Gamle testamente mot nye testamentet

hva er hovedskille i hovedtanken mellom det gamle og det nye testamente. hvordan skiller gt seg i forhold til nt i ideologi.

usman

Svar:

Et bibelsk helhedssyn er forudsætningen for at forstå

Bibelsynet er et stort emne, og der findes flere forskellige dogmatiske opfattelser, alt efter det kirkelige tilhørsforhold man har. For mig er Bibelen Guds Ord, og her er mit bud på, hvordan man skal læse teksterne og tolke deres betydning.

Hvis man vil forstå Bibelens enkelte afsnit, må man gøre sig os klart, hvad der er hovedformålet. Bibelen består af 66 bøger, af vidt forskelligt indhold, skrevet af omkring 40 forskellige mennesker fra forskellige samfundslag, konger, bønder, filosoffer, fiskere, læger, statsmænd, lærde, digtere osv. og skrevet på tre forskellige sprog, og flere af dem med mange hundrede års mellemrum, i forskellige lande, og under vidt forskellige vilkår. Nogle bøger er skrevet i kongers palads, mens andre er skrevet i fængsler alt sammen over en periode på 1600 år. Men trods disse vilkår er der overensstemmelse mellem Bibelens forskellige dele. Den fremstår som en helhed, og den har eet stort altoverskyggende hovedformål, som man må holde sig for øje, nemlig det, som apostelen Johannes giver udtryk for i slutningen af sit evangelium: "Men dette er nedskrevet, for at I skal tro, at Jesus er Kristus, Guds søn, og for at I, når I tror, skal have livet i Hans navn." (Johs.20:31) Bibelen siger om sig selv, at den er Guds ord: ”Ethvert skrift er indblæst ( inspireret) af Gud og nyttig til undervisning, til bevis, til vejledning og til opdragelse i retfærdighed…” (2.Tim.3:16). Det er Bibelens egen selvforståelse, at de mænd der skrev Bibelen skriv under inspiration af Gud.

Budskabet om Jesus er Bibelens centrale budskab. Det er ikke bare et tema ved siden af andre. Det er selve den røde tråd igennem Bibelen. Det er evangeliernes formål at give et vidnesbyrd om Jesus Kristus. Og i centrum af dette vidnesbyrd står Hans død og opstandelse som det, det hele peger hen imod. Det er hovedtemaet i apostlenes taler og breve i en sådan grad, at Paulus kan sige: "for jeg havde besluttet, at jeg hos jer ikke ville vide af andet end Jesus Kristus, og det som korsfæstet.” (1. Kor. 2, 2).

Dette gælder ikke kun Ny Testamente, men også det Gamle. I en af samtalerne som Jesus havde med jøderne, siger Han selv: "I ransager Skrifterne (d. v. s. Gammel Testamente), fordi I mener, at I har evigt liv i dem; og netop de vidner om mig”. (Johs.5:39) Det klassiske bibelsyn understreger, at Bibelen er inspireret af Helligånden, hvorfor en ret forståelse af de bibelske tekster, i sidste ende, er afhængig af Helligåndens oplysning. Det er det forhold Jesus berører i dette skriftsted om Farisæernes skriftlæsning. Problemet var ikke manglende viden om Skrifterne ( i dette tilfælde Gammel Testamente), men en manglende forståelse af disse skrifters egentlige indhold og centrum.

På mange forskellige måder peger Gammel Testamente frem mod Jesus som en forberedelse til Hans komme. Profeterne talte om en kommende frelser mange hundrede år før, Jesus kom. De tusinder af ofre i Gl. Testamente viser menneskets forgæves forsøg på selv at sone synden. Disse ofre peger fremad mod det fuldkomne offer på Golgata og hjælper os til at forstå meningen med dette. De mange dybe syndefald i det GI. Testamente, selv hos de allerstørste personligheder, er den mørke baggrund som nødvendiggjorde Jesu død på korset og understreger Paulus' ord om, at alle har syndet og kun bliver retfærdiggjort i Jesus Kristus (Rom.3,23-25).
Gl. Testamente er ret forstået Guds ”billedbog”. Her taler Han til os i de mange historier og beretninger, og nogle af dem er stærke og dramatiske; men det er ”billeder” på noget, der alle har en dybere betydning, som skal tolkes og forklares i lyset at bibelens hovedtema.

I Bibelens første kapitel møder vi Kristus. Han er skaberordet. Og Bibelens sidste vers lyder sådan: ”Amen, kom Herre Jesus!” Fra hele Bibelen samler radierne sig i ét stort centrum, nemlig Jesu Kristi død på korset for vore synder og Hans opstandelse og sejr over synd, død og djævel. Dette er Bibelens centrale budskab og i lyset af dette, skal enkelthederne ses og forstås. Gør man Ikke det, kommer man let til at misforstå ”stort og småt”, særligt i Gl. Testamente og dermed får man en falsk og forvrænget udlægning, og det er der desværre mange eksempler på.

Bibelen er stadig aktuel. Den har et levende budskab til hver ny generation. Bibelen forvandler både livsindstilling og levevis hos dem, der oprigtigt tager imod dens budskab. Det er bemærkelsesværdigt, at skønt forskellige personer og nationer i historiens løb har forsøgt at tilintetgøre alle Bibler, er det ikke lykkedes dem. Bibelen er stadig den mest solgte bog i verden og er derfor værd at ofre tid på.

Svaret af:
 
Leif Rasmussen

Leif Rasmussen, Er ikke længere aktiv

 

[ Stil et spørgsmål ]


Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk